Zgoda na przetwarzanie danych

Zaznaczając to pole, wyrażasz zgodę na przetwarzanie twojego adresu e-mail w celu marketingu bezpośredniego oraz włączenia do bazy danych dla marketingu bezpośredniego, co obejmuje wysyłanie informacji handlowych wszelkimi sposobami, w tym środkami elektronicznymi od spółki (administratora) Euro Mall City s.r.o., REGON: 27864600, siedziba 186 00 Praga – Karlín, Karolinská 650/1, sygnatura C 122 600, prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze, przy czym te informacje handlowe mogą zawierać również informacje o produktach i usługach osób trzecich świadczonych w ramach centrum handlowego Outlet Arena Moravia. 

Udzielenie zgody jest dobrowolne i zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że przetwarzanie jest przejrzyste i że masz prawo do informacji i dostępu do danych osobowych oraz prawo do poprawiania swoich danych osobowych, blokowania nieprawidłowych danych osobowych, ograniczania przetwarzania, wykreślania i ich usuwania. Masz również prawo do przenoszenia danych i prawa do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu przy przetwarzaniu dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz innych praw zawartych w rozporządzeniu ogólnym w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO). Nie będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która miałaby dla Ciebie skutki prawne lub istotnie mogłaby Cię dotyczyć.

 W razie wątpliwości dotyczących przestrzegania praw przez administratora danych lub w razie zainteresowania w sprawie zastosowania jednego z powyższych praw, można skontaktować się z administratorem pod jego adresem lub wysyłając e-mail Sarka.Kreissova@cbre.com.


Co u nas nowego

więcej